?

Log in

vrijdag de dertiende - With my head up in the clouds.. [entries|archive|friends|userinfo]
ingg

[ website | kleine roze kauwgombal ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

vrijdag de dertiende [May. 13th, 2005|06:51 pm]
ingg
[Moooooood |blij]
[wat hoort mijn ooorr |bad day]

spa & fruit ijsjes
zon
muziek
nieuwe oorbellen
nieuwe ElleGirl
<3...
zeilen
lang weekend

geweldige vrijdag de dertiende
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: j0yable
2005-05-13 06:41 pm (UTC)
we <3 vrijdag de dertiende!!
mijn hockeytraining was ook wel geinig :D
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: ingeb0rg
2005-05-13 07:01 pm (UTC)
:>
(Reply) (Parent) (Thread)