?

Log in

ja weet ik veel - With my head up in the clouds.. [entries|archive|friends|userinfo]
ingg

[ website | kleine roze kauwgombal ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jun. 3rd, 2005|10:28 pm]
ingg
ja weet ik veel
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: j0yable
2005-06-04 09:27 am (UTC)
problemo's?
gaat over nielsje zeker.. ofniet?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: ingeb0rg
2005-06-05 05:57 pm (UTC)
ja
ofzo
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: j0yable
2005-06-08 05:03 pm (UTC)
aaaaaw!
als er eindfeest is gaat het goedkomen ing (H)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: ingeb0rg
2005-06-08 05:26 pm (UTC)
ja of niet
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: j0yable
2005-06-09 02:02 pm (UTC)
of wel,

en we kiezen altijd de positieve kant ;)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: ingeb0rg
2005-06-09 02:29 pm (UTC)
wie bepaalt hier wat de posititieve kant is...
:p
(Reply) (Parent) (Thread)